Algemene voorwaarden

SKY Juwelen wil dat de relaties met haar klanten zo vlot mogelijk verlopen, waardeert het vertrouwen dat U stelt in SKY Juwelen en neemt uw rechten dan ook ernstig op. Met de onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden wil SKY Juwelen u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, kan U hierover SKY Juwelen hierover contacteren.

 

​Artikel 1 - Definities

1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen van SKY Juwelen.

1.2. Onder “SKY Juwelen” wordt verstaan: SKY Juwelen -By Karen Simair, met zetel te België, 9280 Wieze, Rooien 60 – BE0508.721.250, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van SKY Juwelen en om met haar een overeenkomst aan te gaan.

1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van SKY Juwelen.

1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door SKY Juwelen van een bestelling.

1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de consument en SKY Juwelen betrekking hebben.

1.7. Dag: kalenderdag;

1.8. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens SKY Juwelen feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de consument.

1.9.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.10.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.11 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.12. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in casu SKY Juwelen;

1.13. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.14. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.​

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij SKY Juwelen hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.

2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij SKY Juwelen zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.5. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

2.6.Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.7.Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en bestellingen

3.1.Aanbiedingen

3.1.1. Alle aanbiedingen van SKY Juwelen zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.1.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

3.1.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3.1.4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3.1.5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.1.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·  de prijs inclusief belastingen;

·  de eventuele kosten van verzending;

·  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·   het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

·   de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

3.2. Bestellingen

3.2.1 De consument kan bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website van SKY Juwelen.

3.2.2. SKY Juwelen accepteert geen bestellingen:

- van personen onder de 18 jaar;

- indien SKY Juwelen de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

3.2.3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien SKY Juwelen bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt SKY Juwelen dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

3.2.4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

- het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

- de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling SKY Juwelen per e-mail is bevestigd.

4.2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 5 - Prijzen en kosten

5.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.

5.2. De prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door SKY Juwelen. Bij druk – en zetfouten is SKY Juwelen niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

5.3. SKY Juwelen behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

5.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;

* Voor België: Gratis voor een bestelling vanaf 75 €. Voor bestellingen onder de 75 € rekenen we 8.5 € verzendkosten aan.

* Voor Nederland: Gratis voor een bestelling vanaf 95 €. Voor bestellingen onder de 95 € rekenen we 22.5 € verzendkosten aan.

* Voor Luxemburg: Gratis voor een bestelling vanaf 95 €.  Voor bestellingen onder de 95 € rekenen we 22.5 € verzendkosten aan.

Indien er moet verzonden worden naar andere landen, dan hiervoor vermeld kan hiervoor voorafgaandelijk met SKY Juwelen contact opgenomen worden en zullen de voorwaarden van de verzending onderling besproken worden. 

Indien orderverwerkingssysteem van SKY Juwelen geen rekening heeft gehouden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.

5.5. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling wordt geretourneerd.

 

Artikel 6 - Betaling

6.1. U kunt de koopsom van de door de consument bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. SKY Juwelen behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

6.2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SKY Juwelen te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft SKY Juwelen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7- Levering

7.1. SKY Juwelen levert de gekochte producten zo snel mogelijk - en aangezien de goederen handgemaakt zijn uiterlijk binnen de 45 dagen na het definitief worden van de bestelling - af op het adres zoals door de consument bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen die op voorraad zijn, zijn doorgaans leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel niet meer op voorraad is.

7.2. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal SKY Juwelen u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. SKY Juwelen heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierbij heeft de consument geen enkel recht op schadevergoeding en dit in de meest uitgebreide zin. In geval van ontbinding, zal SKY Juwelen het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.3. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van SKY Juwelen aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

7.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 - Eigendom goederen

SKY Juwelen houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan SKY Juwelen verschuldigd bent, heeft voldaan.

 

Artikel 9 - Retourzending-Herroepingsrecht

9.1.Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, laat de consument toe binnen de 14 dagen na ontvangst/levering van de goederen de ondernemer te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet.

9.2.Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier dat bij de levering van het goed is toegevoegd. Indien dit niet het geval zou zijn, gelieve SKY Juwelen te contacteren via e-mail of telefoon. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.

9.3. Tijdens voormelde periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. De consument zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. 

9.4. De goederen dienen ongebruikt en volledig te zijn (inclusief alle eventuele toebehoren) en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn na de kennisgeving (bijvoorbeeld 4 dagen). De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed nooit geretourneerd worden. Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of omruilen voor een ander artikel of andere maat. De terugbetaling zal op dezelfde wijze gebeuren als de betaling en dit zo spoedig mogelijk. Het terugbetalen of het omruilen van de goederen kan enkel gebeuren op voorwaarde dat de goederen reeds door de ondernemer ontvangen zijn. Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. SKY Juwelen kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

9.5. Artikels die online aangekocht werden moeten teruggestuurd worden naar volgend adres: SKY Juwelen – Rooien 60, 9280 Wieze (België)

9.6. De consument zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.

9.7 De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd.

9.8 Indien de consument na afloop van de voornoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn retourrecht resp. de goederen niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

9.9.De ondernemer kan de retourzending, zoals hoger vermeld, uitsluiten voor goederen hierna omschreven, en geldt slechts indien de ondernemer dit voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor goederen:

- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

- die snel kunnen verouderen;

- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

9.10. Voor de kralen armbanden, welke steeds op verzoek en op maat gemaakt worden, zal bij het retourneren een opslagvergoeding van 8.99 euro per armband worden ingehouden op de terugbetaling ervan. 

 

Artikel 10 - Onjuiste levering

10.1. De consument is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout of beschadiging), dient de consument dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij SKY Juwelen. De consument dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

 

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

11.1. SKY Juwelen staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer staat er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

11.2. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de wettelijke garantietermijn. SKY Juwelen is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de goederen.

11.3. De garantie geldt niet indien:

- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

12.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, concreet dus te rekenen vanaf het moment van de levering van de goederen. 

12.2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

12.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en wenst de consument hiervoor geen rechtzaak aan te spannen, dan kan hij proberen om via het Europees platform voor de regeling voor onlinegeschillenbeslechting tot een oplossing te komen. (http://ec.europa.eu/odr/) Via deze website ontwikkeld door de Europese Commissie kan de consument en de ondernemer een geschillenorgaan zoeken en vervolgens de procedure doorlopen om tot een oplossing voor uw klacht te komen. Belangrijk: de consument kan dit systeem alleen gebruiken voor klachten over aankopen via het internet en aan het voorleggen van het geschil zijn ook kosten verbonden, waarbij onderhavige algemene voorwaarden bepalen dat deze ten laste van de consument zullen gelegd worden.

 

Artikel 13 - Diversen

13.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SKY Juwelen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SKY Juwelen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.2. SKY Juwelen behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

13.3 Op overeenkomsten tussen SKY Juwelen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

13.4. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.

13.5. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).